skip to main content
The after school program is funded through ASES and ELO-P and offered to all currently enrolled HLA students free of charge. Applications are linked on this web page
 
HLA ofrece un programa despues de la escuela para apoyo academico y enriquecimiento. Este programa esta fundado por ASES y ELO-P y esta disponible para todos los estudiantes inscritos con HLA y es totalmente gratis. Las aplicaciones estan disponibles en esta pagina web. Por favor llame a la escuela para mas informacion.
 
HLA muaj ib hoob los sis ib lub koos haum pab txhawb thiab zov menyuam thaum kawm ntawv tag lawm. Ases thiab ELO-P yog ob lub koos haum pab nyiaj tuaj txhawb lub koos haum nos, thiab tag nrog cov menyuam ua kawm ntawv tom HLA. Qhov nos yog kev pab dawb xwb. Daim ntawv cuv npe nyob rau ntawm peb daim website. Hus xovtooj tuaj rau tom tsev kawm ntawv, yog koj xav paub ntxiv.
 
HLA предлагает послешкольную программу для академической поддержки. Программа финансируется через ASES и ELO-P и предлагается бесплатно для всех зачисленных в настоящее время студентов в HLA. Приложения связаны на этом веб-странице.  
 

HLA After school Program Information and Application

 
Пожалуйста, позвоните в школу для получения дополнительной информации.